Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De financiën op orde, plezier in het zorgen.

De overheid ziet een zorginstelling steeds meer als ‘bedrijf’. U dient uw financiële zaken op orde te hebben. Een goed functionerende financiële administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering in een zorginstelling. Om te factureren doorloopt een zorginstelling een proces van registratie, validatie en facturatie. Neo ZIS|Financieel voorziet in alle drie de fases.

Automatiseer uw gehele DOT/DBC-administratie, bespaar tijd en voorkom fouten.

 • Neo ZIS|EPD is gemakkelijk; DOT's zijn eenvoudig te registreren en bij het openen van een zorgactiviteit wordt direct een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Door automatische controles worden fouten voorkomen.
 • Neo ZIS|EPD is efficiënt; Handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen worden geautomatiseerd en met een betrouwbaar, veilig en volledig aan de laatste wet- en regelgeving aangepast systeem uitgevoerd.   
 • Neo ZIS|EPD is veilig; NeoZis voldoet aan de productstructuur van de NZa en de landelijke richtlijnen zoals DBC-Onderhoud ze heeft opgesteld. Via de geïntegreerde afsluitregels in NeoZis Financieel worden de subtrajecten automatisch afgesloten en verstuurd naar de Grouper.
 • Neo ZIS|EPD is effectief; Openstaande subtrajecten kunnen worden geëxporteerd naar de DIS. De retourinformatie wordt automatisch ingelezen en naar de zorgverzekeraars gestuurd door de ondersteuning van DOT OHW (onderhanden werk). U voert een zorgeloze financiële administratie en heeft inzicht in actuele managementinformatie per afdeling, resource of instelling.

 

Houd controle over uw financiële administratie

Neo ZIS|Financieel ondersteunt het gehele facturatieproces: van het aanmaken van een DOT tot de validatie en de facturatie hiervan. De facturen die binnen Neo ZIS|Financieel worden gemaakt voldoen aan de elektronische integratiestandaard van de VEKTIS. Ook kan een nota gestuurd worden aan de patiënt. Zowel onverzekerde als verzekerde zorg is digitaal te declareren bij zorgverzekeraars of bij een extern servicebureau. Bovendien voldoet Neo ZIS|Financieel altijd aan de laatste wet- en regelgeving. MI Consultancy zorgt dat eventuele wijzigingen in de software worden doorgevoerd.

Kosten in beeld

Neo ZIS|Financieel geeft een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. Neo ZIS|Financieell wordt gekoppeld met het boekhoudsysteem en stuurt automatisch de verzonden facturen naar de boekhouder. Door de module DOT OHW (onderhanden werk) wordt inzicht gegeven over de productiewaarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde werk van de zorginstelling. Zo wordt snel inzichtelijk wat er in de toekomst nog gedeclareerd kan worden. Dit alles levert een schat aan informatie op voor uw zorginstelling. Voor het management betekent dit inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van Neo ZIS|Finaniceel download u de brochure.

 

Overzicht in het werkproces, plezier in het zorgen

Neo ZIS|Workflow is een zeer geavanceerd workflowmanagementsysteem dat geïntegreerde, gecoördineerde en kwalitatief hoogwaardige zorg mogelijk maakt. Een goed werkende workflowmodule is onmisbaar in tijden dat verbetering van de kwaliteit van zorg en kostenbeheersing steeds belangrijker worden. 

Behandel patiënten snel, veilig en kwalitatief goed

 • Neo ZIS|EPD levert tijdswinst op; Het systeem leidt zorgverleners door de verschillende stappen in het werkproces en terugkerende administratieve handelingen worden geautomatiseerd. Dit voorkomt fouten en maakt het werkproces sneller en beter.
 • Neo ZIS|EPD is overzichtelijk; Het is duidelijk welke patiënt door welke arts is behandeld en waar in het zorgproces de patiënt zich bevindt, hoelang elke stap in de flow duurt en waar het logistieke proces stagneert en nog verbeterd kan worden.
 • Neo ZIS|EPD is efficiënt; Door stroomschema’s te maken is het verloop van het zorgpad beter te sturen en in de gaten te houden. Er kan sneller en efficiënter gewerkt worden.
 • Neo ZIS|EPD zorg voor continuïteit; De voortgang van de patiënt in het zorgpad wordt door de workflow bewaakt. Door een escalatiemechanisme worden gebruikers gewaarschuwd als er stagnaties optreden of taken te lang blijven liggen.

screenshot-workflow

Houdt het zorgproces overzichtelijk, snel en efficiënt

Met Neo ZIS|Workflow kunnen stroomschema’s worden gedefinieerd met de taken die uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij aan het maken van afspraken, het doen en/of aanvragen van additioneel onderzoek, het schrijven van brieven aan de huisarts e.d. Het systeem leidt zorgverleners door de verschillende stappen en houdt bij welke taken voltooid zijn. Neo ZIS|Workflow geeft afhankelijk van de fase in het zorgpad waarschuwingen en zet vervolgacties automatisch uit. Dit resulteert in een overzichtelijker werkproces en er worden geen zaken vergeten.

Eventuele bestaande workflows worden gestandaardiseerd en vervangen door een geavanceerd digitaal systeem dat helpt de data van het zorgproces te registreren en te beheren. Veel handmatige handelingen worden geautomatiseerd. Hiermee worden fouten voorkomen. Door een effectief zorgpad te definiëren blijft het werkproces overzichtelijk. 

Ook is het mogelijk om met Neo ZIS|Workflow berekeningen uit te voeren of een item een bepaalde periode te laten wachten voordat een volgende actie moet worden ondernomen. Daarnaast kunnen verschillende workflows aan elkaar gekoppeld worden. Er kan sneller en efficiënter gewerkt worden. Dit bespaart tijd en geld.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van Neo ZIS|Workflow is download u de brochure.

Neo ZIS|SEH is een geavanceerd workflow managementsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de Spoedeisende Hulp (SEH). De kwaliteit van geleverde medische zorg hangt samen met de kwaliteit van triage en tracering. Neo ZIS|SEH verhoogt deze kwaliteit. De volledige werkprocessen op de SEH worden ondersteund en gegevens worden op een betrouwbare, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier digitaal vastgelegd en gepresenteerd. 

Verkorte wachttijden, kwaliteit van triage en tracering en tevreden patiënten

 • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Neo ZIS|SEH zorgt voor kortere wachttijden, omdat patiënten sneller en beter geholpen worden. Dit levert tevreden patiënten op.
 • Neo ZIS|EPD is overzichtelijk; Op een groot overzichtsscherm is de relevante informatie van alle aanwezige patiënten op de afdeling meteen duidelijk zichtbaar. De zorgverlener ziet direct waar en op elke plaats de patiënt zich in het zorgproces bevindt.
 • Neo ZIS|EPD is gebruiksvriendelijk; Door integratie met het EPD/ZIS is slechts één keer registreren van gegevens voldoende. Het specialisme en de betrokken specialisten van een patiënt zijn direct op het scherm te zien en bij iedere wijziging worden alle schermen bijgewerkt. Zo blijft de informatie altijd voor iedereen up-to-date.

 

Kies uw eigen triagemethodiek

Een essentiële stap bij de start van een zorgproces van een patiënt op de SEH is het bepalen van de urgentie van de zorgvraag. Neo ZIS|SEH ondersteunt verschillende triagesystemen zoals de NTS (Nederlandse Triage Standaard), Boston/ESI en MTS2. MI Consultancy was de eerste EPD/ZIS-leverancier die de NTS volledig geïntegreerd heeft in het informatiesysteem.

Op basis van de triage-uitkomst wordt een maximale wachttijd vastgesteld. De urgentie van de patiënt wordt duidelijk getoond met kleurcoderingen. Aan deze kleurcoderingen hangen de maximale wachttijden per kleurcode. Neo ZIS|SEH waarschuwt automatisch wanneer deze wachttijd overschreden wordt.

Verantwoorde zorg voor de patiënt

Op het overzichtsscherm vindt u in één oogopslag de bezetting van de kamers op de SEH, het aantal patiënten in de wachtkamer en hun wachttijden. Ook ziet u of de patiënt getrieerd is, in welke urgentieklasse hij/zij valt en het aantal patiënten dat wordt verwacht via de ambulance of de huisarts. Door gebruik van het drag- en dropsysteem worden patiënten snel verplaatst. Het specialisme en de betrokken specialisten van een patiënt zijn direct op het scherm te zien en bij iedere wijziging worden alle schermen bijgewerkt. Zo blijft de informatie altijd voor iedereen up-to-date.

De spoedeisende hulpverlening kenmerkt zich door een multidisciplinaire samenwerking. Specialisten van verschillende disciplines zijn in één multidisciplinair team samen verantwoordelijk voor de zorg van een patiënt. Het is daarom uitermate belangrijk dat de informatie uit de triage is gekoppeld aan de medische en verpleegkundige informatie over de patiënt. Deze informatie in Neo ZIS|SEH is gelijktijdig op meerdere locaties te tonen. 

Inzicht in cijfers

Niet alleen de directe patiëntenzorg is gebaat bij het gebruik van Neo ZIS|SEH. Het management krijgt een beter inzicht in de cijfers. Wat zijn de drukste tijdstippen? Wanneer moeten patiënten het langst wachten? Hoeveel patiënten met een bepaalde klacht zijn er gezien? De gegevens voor de prestatie-indicatoren worden verzameld door Neo ZIS|SEH. Het management krijgt zo inzichtelijke informatie waarmee aansturing van de SEH vereenvoudigd wordt.

Neem voor meer informatie contact met ons op of download de brochure over Neo ZIS|SEH.

Kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg, plezier in het zorgen.

De verpleegkundige afdeling heeft een geheel eigen dynamiek, wat de nodige eisen stelt aan een dossier. Daarom is er Neo ZIS|EVD. Neo ZIS|EVD is volledig geïntegreerd in Neo ZIS|EPD. De verpleegkundig afdeling heeft direct inzicht in àlle gegevens van de patiënt en sluit naadloos aan bij het werkproces van verpleegkundigen.

Eenduidige, efficiënte en veilige patiëntenzorg op de verpleegafdeling

 • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Alle essentiële gegevens zijn direct beschikbaar tijdens de intake en de controles. Dit bespaart tijd en versnelt het werkproces.
 • Neo ZIS|EPD is flexibel; Het EVD is aan te passen aan de wensen van de verpleegkundige afdeling. MI Consultancy beschikt over een breed scala aan standaarddossiers die voor alle specialismen als basis kunnen dienen. Per dossier kan worden bepaald welke onderdelen moeten worden aangevuld en welke onderdelen van het dossier gedeeld worden met andere specialismen.
 • Neo ZIS|EPD is veilig; NeoZis garandeert de betrouwbaarheid van de elektronische gegevens. Ook de communicatie met andere systemen en de toegangsbeveiliging is goed.
 • Neo ZIS|EPD is modern; Alle gegevens rondom de zorg van een patiënt zijn inzichtelijk op desktop computers en via een veilige verbinding op mobiel en tablet. Verpleegkundigen kunnen werken met de beste, taakgerichte oplossing.

 Veilig digitaal behandelplannen genereren

Afspraken over de behandeling van een patiënt wordt makkelijk en veilig digitaal vastgelegd. Neo ZIS|EVD genereert op basis van de ingevoerde gegevens een behandelplan op maat en helpt de zorgverleners dat plan volgens afspraak uit te voeren. Ook kan zelf een specifiek plan voor de patiënt gemaakt worden. Per behandelplan kunnen verschillende interventies gedefinieerd worden.

Neo ZIS|EVD is naadloos te integreren met diverse apparatuur in de zorginstelling. Het past zich aan aan de wensen van de zorginstelling en aan protocollen zoals Gordon of ICF. Ook toont Neo ZIS|EVD meetwaarden in duidelijke overzichten en grafieken. Vragenlijsten kunnen eenvoudig worden ingevuld en scores worden automatisch berekend. Dit zorgt voor een enorme tijdwinst en voorkomt onnodige fouten. Er zijn vele voorbeelden van scorelijsten in Neo ZIS|EVD, zoals de SNAQ, Valrisico, PrePURSE, DOS, EMV en de Barthel ADL- index. Bij uitzonderlijke waardes krijgt u een waarschuwing van Neo ZIS|EVD zodat wijzigingen in de conditie van de patiënt tijdig worden geconstateerd en foutieve registraties worden afgevangen.

EVD-regristratielijst

Duidelijke afspraken en een gestroomlijnde communicatie

Goede communicatie is essentieel voor goede zorgverlening. Neo ZIS|EVD geeft alle afspraken en opdrachten weer en deze kunnen eenvoudig worden opgeslagen. Ook biedt Neo ZIS|EVD intelligente workflowondersteuning. Gedefinieerde zorgplannen, interventies en actielijsten kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners. De geplande en uitgevoerde interventies worden per dienst en per dag in een duidelijk overzicht getoond. Iedereen ziet in één overzicht welke acties wanneer van hen worden verwacht. Bovendien waarschuwt het systeem als er iets te lang blijft liggen. Tevens is het mogelijk de activiteiten rond een patiënt te monitoren door de patiënt op een watchlist te zetten. Neo ZIS|EVD zorgt er dan voor dat zodra er iets verandert in de status van de patiënt de zorgverlener hier een bericht van ontvangt.

De vochtbalans automatisch uitgerekend

Binnen Neo ZIS|EVD kunt u per patiënt aangeven hoeveel vocht hij/zij binnen moet krijgen. Dit kan gekoppeld worden aan infuuslijst of sondelijst. U registreert wat de patiënt inneemt. Neo ZIS|EVD rekent de balans uit.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Weten of de voorgeschreven medicatie aanslaat, plezier in het zorgen 

Neo ZIS|DAS is een module in Neo ZIS|EPD die in samenwerking met reumatologen is ontwikkeld. Met Neo ZIS|DAS kan de Disease Activity Score (DAS) bepaald worden. De DAS is een maat voor de activiteit van reumatoïde artritis (gewrichtsontsteking). Per gewricht kan eenvoudig de score bepaald worden.

 

Met de DAS wordt de ziekteactiviteit van de patiënt gemeten aan de hand van 4 punten:

 • Het aantal pijnlijke gewrichten
 • Het aantal gezwollen gewrichten
 • De bezinkingssnelheid van het bloed (BSE) of CRP-bepaling
 • De door de patiënt ervaren graad van ziekte door middel van de HAQ (Health Assessment Questionnaire)
 • De bezinkingssnelheid (BSE) is een afgeleide waarde die aangeeft of er ontstekingsprocessen in het lichaam plaatsvinden. C- reactief proteïne (CRP) is een eiwit waarvan de hoeveelheid toeneemt bij een ontsteking.

Gemakkelijk en foutloos berekenen van de DAS score

De DAS score wordt automatisch berekend door NeoZis. In NeoZis zijn verschillende berekeningen mogelijk, te weten de DAS28 CRP, DAS28 BSE en het totaal aantal gezwollen of pijnlijke gewrichten (SJC66 en TJC68). Handmatig berekenen is niet meer nodig en de kans op fouten wordt gereduceerd.

De kleurcodering geeft de ernst van de ziekteactiviteit duidelijk visueel weer. Daarnaast heeft de gebruiker in NeoZis toegang tot àlle gegevens van de patiënt, ook uit andere systemen. Röntgenfoto’s, labuitslagen en gegevens uit eerdere consulten zijn snel inzichtelijk.

Op basis van de ingevoerde gegevens is het mogelijk om een grafiek te maken. De waardes van de gegevens worden dan tegen de tijd uitgezet.

Neem voor meer informatie over NeoZis DAS of een demonstratie van NeoZis contact met ons op of download de brochure.