Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De zorg is in ontwikkeling. De administratieve druk neemt toe en met dezelfde middelen moet meer werk verricht worden. Patiënten verwachten een steeds hogere kwaliteit, snelle hulp en het gebruik van technieken als e-mail- en sms-alerts. Een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk planningssysteem is een onmisbaar component voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg in een zorginstelling.

Door intensieve samenwerking met specialisten van diverse zorginstellingen is NeoZis Zorgplanning ontwikkeld en volledig aangepast op de werkwijze van zelfstandig behandelcentra.screenshot-ZP

Waarom NeoZis Zorgplanning?

NeoZis Zorgplanning zorgt voor tijdwinst.

 • De workflow wordt verbeterd waardoor met dezelfde resources meer patiënten kunnen worden behandeld.
 • Het behandelingstraject van patiënten wordt kwalitatief beter en sneller.

NeoZis Zorgplanning zorgt voor duidelijkheid op de afdeling.

 • De mogelijkheid tot het definiëren van spreekuren, OK’s en afsprakensets per behandelaar/resource.
 • De bezettingsgraad van de diverse spreekuren is inzichtelijk.

NeoZis Zorgplanning werkt gemakkelijk en efficiënt.

 • NeoZis toont overzichtelijk de meest geschikte afspraakmomenten per behandelaar/specialist. 
 • Er is mogelijkheid tot het maken van combinatieafspraken.
 • Afspraakgegevens van de patiënt kunnen eenvoudig worden geraadpleegd en gemuteerd.
 • Er zijn meerdere behandelingen en specialisten in één overzicht in te plannen.

Wilt u meer informatie? Wilt u een vrijblijvende demonstratie van NeoZis aanvragen? Of wilt u een gesprek met ons over NeoZis? Neem dan contact op.

Efficiëntie – Tijd is geld

NeoZis Zorgplanning biedt de mogelijkheid tot het maken van (combinatie-)afspraken en/of afsprakensets. Daarnaast wordt managen van het afsprakenproces vereenvoudigd. Om patiënten aan hun afspraak te herinneren worden automatisch e-mail- en sms-alerts naar de patiënt gestuurd. Hierdoor daalt het aantal patiënten dat niet op zijn/haar afspraak verschijnt significant.

Door het gecombineerd plannen van afspraken bij verschillende behandelaars en beschikbare ruimten worden afspraken sneller en beter ingepland. Door minder handmatige handelingen worden fouten voorkomen en wordt een forse efficiëntiewinst behaald. NeoZis optimaliseert de workflow, waardoor met dezelfde resources meer patiënten kunnen worden behandeld. Het behandelingstraject van patiënten wordt kwalitatief beter, sneller en korter.

Overzichtelijk – Alle relevante informatie in één scherm

Ongecompliceerde planregels, overzichtelijke werkagenda’s en het voorkomen van dubbele afspraken zijn grote voordelen van het werken met NeoZis Zorgplanning.screenshot-nieuweafspraak

In NeoZis Zorgplanning kunnen meerdere behandelingen en specialisten in één overzicht worden ingepland en kunnen agenda’s naast elkaar worden getoond. Er ontstaat een duidelijk overzicht van de ingeplande afspraken met de patiëntgegevens en de afspraakgegevens. Denk hierbij aan type afspraak, reden van komst, status van de afspraak, tijdstippen/tijdsduur, etc. Ook de bezettingsgraad is direct inzichtelijk. U weet precies hoeveel patiënten er per dag per behandelaar, afdeling of instelling verwacht worden.

Gebruiksgemak – Indeling volgens het eigen werkproces

Werken met NeoZis Zorgplanning maakt plannen eenvoudig. Een nieuwe afspraak plannen is snel gebeurd. Door vooraf ingestelde afspraaktypen kan geheel volgens het eigen werkproces gewerkt worden.

Per agenda kunnen dag- of weekschema’s worden gedefinieerd. Door middel van slots kunnen afspraakvormen, bijvoorbeeld consulten, operaties en controleafspraken, vooraf worden bepaald en ingedeeld op tijd en dag. Verschillende typen afspraken kunnen elk met een eigen kleur worden aangegeven.

Door de vastgestelde afspraaktypen, gekoppeld aan de behandelaar zijn afspraken snel te plannen en is het duidelijk welke plekken nog openstaan voor nieuwe afspraken. NeoZis zoekt systematisch de meest geschikte momenten en toont deze in een overzichtelijk scherm. De beschikbare capaciteit wordt optimaal gebruikt. Afspraken zijn met NeoZis eenvoudig te plannen zonder zelf te zoeken.

screenshot-tooltip

Integratie met andere NeoZis modules – Altijd en overal volledige patiëntgegevens

Integreer NeoZis Zorgplanning met het NeoZis EPD (elektronisch patiëntendossier) om de patiëntenzorg nog verder te stroomlijnen. Door NeoZis Zorgplanning te integreren met het NeoZis EPD kunt u direct medische gegevens registreren en inzien. Door middel van de getoonde spreekuurlijsten in het scherm is het in één oogopslag duidelijk wat er per dag te gebeuren staat. Daarnaast is het gemakkelijk wisselen van patiënt via deze spreekuurlijsten, waardoor de benodigde informatie van de patiënt meteen voorhanden is.

De modules zijn los van elkaar te gebruiken, maar ook in combinatie met systemen van anderen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of download de brochure over NeoZis Zorgplanning.

De invoering van het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen, DOT (DBC’s op weg naar transparantie), heeft ervoor gezorgd dat de financiële administratie aanzienlijk is veranderd. Een goed functionerende financiële administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering in een zorginstelling.

Met NeoZis Financieel automatiseert u de gehele DOT/DBC-administratie. Het automatiseren van handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen levert tijdwinst op en voorkomt fouten. De software is betrouwbaar, veilig en volledig aan de laatste ontwikkelingen aangepast. Met NeoZis Financieel voert u een zorgeloze financiële administratie en kunt u zich met een gerust hart concentreren op de zorgverlening aan patiënten.

screenshot-fin 

Waarom NeoZis Financieel? 

NeoZis Financieel levert aanzienlijke tijdwinst op. 

 • Handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen worden geautomatiseerd.
 • Sets kunnen worden ingevoerd op basis van het soort afspraak.
 • Bij spreekuurafhandeling geeft het systeem intelligente voorstellen.

NeoZis Finacieel werkt gemakkelijk en efficiënt. 

 • Er wordt eenvoudig voldaan aan alle, door de overheid vastgestelde, regels.
 • Alle DBC's kunnen op een gemakkelijke en snelle wijze in NeoZis worden ingevoerd en doorgestuurd naar de Grouper.

NeoZis Financieel is effectief. 

 • Openstaande subtrajecten kunnen worden geëxporteerd naar de DIS. De retourinformatie wordt automatisch ingelezen en naar de zorgverzekeraars gestuurd door de ondersteuning van DOT OHW(onderhanden werk).
 • Er is op ieder moment een compleet en duidelijk overzicht van onvergoede en vergoede zorg.
 • U heeft inzicht in actuele managementinformatie per afdeling, resource of instelling.

Wilt u ons spreken? Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van NeoZis? Neem dan contact met ons op.

Om te factureren doorloopt een ziekenhuis een proces van registratie, validatie en facturatie. NeoZis Financieel voorziet in alle drie de fases, voor zowel de facturatie met DOT, als voor de GGZ. 

Registratie – Vastleggen van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)

NeoZis Financieel helpt u gemakkelijk en efficiënt de DBC’s van uw patiënten te registreren. Bij het openen van een zorgactiviteit in NeoZis Financieel wordt een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Door de automatische controles worden fouten voorkomen.

NeoZis voldoet aan de productstructuur van de NZa en de landelijke richtlijnen zoals DBC-Onderhoud ze heeft opgesteld. Via de geïntegreerde afsluitregels in NeoZis Financieel worden de subtrajecten automatisch afgesloten en verstuurd naar de Grouper.

NeoZis Financieel GGZ – Ondersteuning in het gehele facturatieproces

MI Consultancy heeft een aparte module ontwikkeld voor de DBC-registratie voor GGZ.

GGZ-instellingen hebben te maken met andere registratieregels. De DBC’s worden eenvoudig binnen NeoZis gevalideerd via de geïntegreerde validatiemodule. De NeoZis DBC-GGZ-component ondersteunt het hele proces: van het aanmaken van een DBC tot de validatie en facturatie hiervan. Meer informatie over de facturatie voor de GGZ vindt u hier.

Validatie – Goedkeuring vragen aan de Grouper

NeoZis Financieel heeft eigen software die met de Grouper communiceert volgens de HL7- standaard. Bij dit proces zijn geen derden betrokken, waardoor het gehele traject in eigen beheer kan worden afgehandeld. De declaratiedatasets worden digitaal aan de Grouper aangeleverd. De declarabele DBC-zorgproducten worden direct naar NeoZis Financieel teruggestuurd. Na de validatie kunnen verzamelnota’s snel en overzichtelijk gemaakt en klaargezet worden, om vervolgens te declareren aan de zorgverzekeraar of de patiënt.

Facturatie – Zorgen dat de rekeningen worden betaald

NeoZis Financieel biedt de mogelijkheid om zowel onverzekerde als verzekerde zorg digitaal te declareren bij zorgverzekeraars of bij een extern servicebureau. De facturen die binnen NeoZis Financieel worden gemaakt voldoen aan de elektronische integratiestandaard van de VEKTIS. Ook kan een nota gestuurd worden aan de patiënt. Met NeoZis Financieel heeft u een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. NeoZis wordt gekoppeld met het boekhoudsysteem en stuurt automatisch de verzonden facturen naar de boekhouder.

DIS – Gemakkelijk voldoen aan verplichte handelingen

Het is voor ziekenhuizen verplicht om gegevens uit de basisadministratie aan te leveren aangaande wat zij in de afgelopen periode aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Via de DIS-module worden de Minimale Datasets (MDS) over de verleende zorg naar het landelijke DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Ook openstaande subtrajecten worden naar de DIS geëxporteerd. De retourinformatie wordt ingelezen en verwerkt in NeoZis voor een optimale basisadministratie.

Onderhanden werk – Zicht op de toekomst

Met de OHW-module wordt inzicht gegeven over de productiewaarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde werk van een ziekenhuis. Zo wordt snel inzichtelijk wat er in de toekomst nog gedeclareerd kan worden.

Managementondersteuning – Stuurinformatie op maat

In combinatie met Norma EPD levert NeoZis Financieel een schat aan informatie op voor uw ziekenhuis. Door de elektronische registratie van prestatie-indicatoren staan gegevens klaar om te analyseren en verbanden te ontdekken. Hoeveel onderzoeken van een bepaald type worden er jaarlijks uitgevoerd? Welke verrichtingen zijn geïndiceerd bij een bepaald ziektebeeld? Enkele voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met de informatie uit NeoZis. Deze vragen zijn belangrijk om de kwaliteit van de zorg te monitoren en te verbeteren. Daarnaast is er een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. Voor het management betekent dit inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Integratie met andere NeoZis modules – altijd en overal volledige cliëntgegevens

Meteen een zorgtraject aanmaken nadat een patiënt op afspraak is geweest? Dat kan door NeoZis Financieel te integreren met NeoZis EPD (elektronisch patiëntendossier) en NeoZis Zorgplanning. Het zorgtraject en de bijbehorende subtrajecten worden getoond in het NeoZis EPD. Uw financiële administratie wordt in het vervolg snel, eenvoudig en efficiënt gevoerd.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op of download de brochure over NeoZis Financieel.

MI Consultancy levert al meer dan 20 jaar medische software aan zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in Nederland. Kenmerkend voor een ZBC zijn de hoge kwaliteit van zorg, specialisatie in een beperkt aantal aandoeningen, kortere of geen wachtlijsten en de meer persoonlijke behandeling. Wij begrijpen de behoeften van een ZBC en weten welke eisen er worden gesteld aan een zorginformatiesysteem. Neo ZIS|EPD is perfect geschikt voor zelfstandige behandelcentra door de schaalbaarheid. 

Informatievoorziening is belangrijker dan ooit. Ook de digitalisering is binnen de ZBC-markt een ‘hot topic’. Om aan de hoge kwaliteitseisen en verwachtingen te voldoen is het voor een ZBC belangrijk om te werken met goede, digitale software. Neo ZIS|EPD ondersteunt bij deze digitaliseringslag.

Neo ZIS|EPD is een overzichtelijk en functioneel systeem waarmee de zorgplanning, het elektronische patiëntendossier (EPD) en de financiële administratie wordt gevoerd. Ook de zorgplanning en de financiële administratie worden volledig geautomatiseerd. Zo wordt bij het openen van een zorgactiviteit in NeoZis een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Het zorgtraject en de bijbehorende subtrajecten worden getoond in het elektronisch patiëntendossier (EPD). NeoZis ondersteunt het zelfstandige behandelcentrum in het gehele zorgproces, van patiëntinschrijving tot de financiële afhandeling.

Moeiteloos, flexibel en snelle invoering van het zorginformatiesysteem

 • Neo ZIS|EPD kan worden ingericht volgens het eigen zorgproces
 • Neo ZIS|EPD is snel en probleemloos in te voeren. 
 • Neo ZIS|EPD is flexibel en gebruiksvriendelijk.
 • Neo ZIS|EPD bevat uitgebreide functionaliteit.
 • Neo ZIS|EPD maakt volledig papierloos werken mogelijk.

MI Consultancy is een betrouwbare partner bij het 'migreren' van bestaande gegevens uit het oude systeem naar Neo ZIS|EPD. Wij hebben in de afgelopen 20 jaar vele conversies uitgevoerd voor vrijwel alle soorten zorginstellingen. Wij hebben hier de nodige kennis en ervaring opgebouwd voor een succesvolle conversie.

Meer informatie over het converteren van gegevens.

Voor meer informatie over de modules klikt u in het menu links of download de brochure voor zelfstandige behandelcentra. 

Het invoeren van een zorginformatiesysteem is niet eenvoudig. Er is bijvoorbeeld een implementatieorganisatie nodig, tijdelijk aanvullend personeel wellicht, er moet een helpdesk worden gerealiseerd en de eindgebruikers (artsen, poli-assistenten, etc) moeten getraind worden.

MI Consultancy heeft ruim 20 jaar ervaring met het implementeren van zorginformatiesystemen. Alle specialismen hebben wij reeds bediend.

Na de implementatie van NeoZis houdt het proces niet op. Niet alleen hebben startende NeoZis-gebruikers vaak een steuntje in de rug nodig, MI Consultancy vindt het ook belangrijk dat gebruikers tevreden zijn en blijven. Wij gaan actief op zoek naar wensen en communiceren graag met gebruikers. De implementatie is pas afgerond als de gebruikers tevreden zijn.

Klik voor meer informatie over de diensten die MI Consultancy biedt in de menubalk links.

Het gehele proces van het inrichten van de servers voor het EPD (elektronische patiëntendosser) tot en met het oriënteren en ondersteunen van de specialismen met het werken in hun dossiers wordt door MI Consultancy begeleid.

Een implementatietraject wordt door een van onze consultants in samenwerking met de instelling opgezet. Dit kan een kort traject van enkele maanden zijn of een langduriger en rustiger traject naar wens. Veelal wordt begonnen met een periode van het realiseren van de benodigde interfaces.

MI Consultancy biedt toegevoegde waarde door gebruikers te helpen een voor hen zo goed mogelijk dossier te realiseren. Wij adviseren gebruikers over de best-practises en over de inrichting van de systemen. Als daarna toch anders besloten wordt, dan kan dat. Voor ons telt het resultaat: tevreden gebruikers die op hun manier kunnen werken.