Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

MI Consultancy is een professionele organisatie, die op een integere en transparante manier wil omgaan met mensen. Met het oog daarop is een gedragscode opgesteld die alle medewerkers onderschrijven. Wij verwachten van medewerkers dat zij zich gedragen conform deze gedragscode. 

Houding en betrokkenheid

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten en reputatie van MI Consultancy. Wij voeren werkzaamheden uit op basis van eerlijkheid, openheid en met respect voor mensen en de belangen van anderen.

Sociale normen en waarden

Het bedrijf MI Consultancy hecht veel waarde aan de sociale omgeving. Dit bevordert een goede werksfeer en heeft weer een hogere productiviteit tot gevolg. Dit betekent dat men alle normen en waarden die in de normale sociale omgang van kracht zijn, hier ook van kracht zijn. Men dient met elkaar rekening te houden en elkaars integriteit en mening te respecteren.

Klantgericht

Wij zijn klantgericht, zowel intern als extern. Wij doen op een open en eerlijke manier zaken met onze klanten en onze leveranciers. We beloven alleen wat we waar kunnen maken en doen wat we beloven.

Integriteit

MI Consultancy biedt een zakelijke professionele werkomgeving. Wij komen onze afspraken na. Persoonlijke activiteiten en financiële belangen die in strijd zijn met onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze klanten of MI Consultancy worden vermeden. Wij geven noch ontvangen steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen die gericht zijn op persoonlijk of zakelijk gewin.

Communicatie

Wij communiceren zowel binnen als buiten onze organisatie tijdig en helder.

Representativiteit

Wij zijn een visitekaartje van de organisatie. Dus zorgen we ervoor dat wij te allen tijde representatief gekleed zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling. Wij willen de vaardigheden en capaciteiten van iedere medewerker ontwikkelen en vergroten en geven hen daartoe de ruimte en middelen.

E-mail en internetgebruik

MI Consultancy biedt de medewerkers toegang tot het internet. Medewerkers stellen zich iedere werkdag op de hoogte van ingekomen berichten en beantwoorden die vlot en accuraat.

Wij gaan verantwoordelijk om met e-mail en internet. Het bezoeken van pagina’s met pornografie en/of illegale software is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om via e-mail controversieel materiaal te versturen.

Discretie en geheimhouding

Wij communiceren niet met derden over vertrouwelijke informatie waarmee wij tijdens de uitvoering van ons werk bekend zijn geraakt. Alle persoonsgegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De directie verzorgt als enige de externe berichtgeving en contact met de pers.

Veiligheid

De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu – en daarmee ons aller welzijn – dienen deel uit te maken van de activiteiten bij MI Consultancy. Medewerkers hebben de plicht voorzichtig en zorgvuldig te zijn en zichzelf, anderen en de omgeving niet in gevaar te brengen.

Bedrijfseigendommen van MI Consultancy zijn uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Het is niet de bedoeling dat men zaken op een oneigenlijke of verkwistende manier gebruikt en/of zaken op een dusdanige manier gebruikt dat schade ontstaat aan zaken of personen.

Verbeteringen

MI Consultancy staat open voor verbeteringen in haar bedrijfsprocessen en organisatie. Voorstellen hiervoor zijn welkom en zullen waar mogelijk doorgevoerd worden.

Naleving en controle

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragsregels. Van medewerkers wordt verwacht dat zij iedere inbreuk op de gedragscode, of het vermoeden daarvan, bespreekbaar maken met de persoon in kwestie en indien nodig daarvan melding maken bij de leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Naleving van de gedragscode is nodig voor een effectieve, professionele, integere en transparante organisatie. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten ten goede.  

Altijd en overal inzicht in actuele patiëntgegevens, plezier in het zorgen

 • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Actuele patiëntgegevens zijn overal en altijd beschikbaar. U kunt sneller en beter zorg verlenen aan patiënten. Dit bespaart tijd en kosten. 
 • Neo ZIS|EPD is inzichtelijk; U heeft altijd een volledig beeld van de patiënt en u kunt vertrouwen op de betrouwbaarheid van de informatie. 
 • Neo ZIS|EPD is veilig; Patiëntgegevens worden altijd met een zeer goed beveiligde verbinding verstuurd. 
 • Neo ZIS|EPD verhoogt de kwaliteit van zorg; Patiënten kunnen beter, veiliger en sneller worden geholpen. 

Neo ZIS|Mobile is een nieuwe applicatie die MI Consultancy heeft ontwikkeld voor mobile devices. Met deze applicatie heeft u direct, op elk gewenst moment en op elke plaats inzicht in patiëntgegevens. Neo ZIS|Mobile geeft de patiëntgegevens uit het ZIS/EPD op een uitermate veilige manier weer op alle mobile devices en fungeert als een raadpleegomgeving voor de geregistreerde medische gegevens binnen Neo ZIS|EPD. Artsen en verpleegkundigen hebben alle benodigde informatie over de te behandelen patiënt op mobiel of tablet beschikbaar. Dit vergroot de persoonlijke interactie en de kwaliteit van zorg.

Wanneer de data op een veilige locatie is opgeslagen zorgen wij voor een beveiligde verbinding vanaf de mobiel of tablet naar de data. De veiligheid van het gebruik van mHealth wordt op deze manier gegarandeerd.

 NeoZis Mobile

EPD, de kern van uw organisatie

Neo ZIS|EPD integreert en structureert gegevens uit verschillende bronnen binnen één uniforme werkomgeving. Neo ZIS|EPD werkt samen met alle andere systemen binnen de zorginstelling, waardoor u in één systeem alle informatie over de patiënt snel en gemakkelijk unt raadplegen. Neo ZIS|EPD vormt de basis van de zorginstelling. 

Verhoog de productie en profiteer van de mogelijkheden van Neo ZIS|EPD

 • Compleet geïntegreerde correspondentiemodule. Direct de brief naar de verwijzer versturen of een overdrachtsrapportage genereren.
 • Multidisciplinaire zorgpaden definiëren.
 • Multidisciplinair werken en multidisciplinaire statusvoering.
 • Workflow-ondersteuning voor duidelijke interne communicatie, overzicht en efficiënte werkprocessen. 
 • Uitgebreide managementinformatie voor inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Méér dan een EPD

Neo ZIS|EPD is gebouwd met de nieuwste technologieën en werkt met de gangbare standaarden. Een combinatie van Neo ZIS|EPD en systemen van anderen zijn daarom geen enkel probleem. Neo ZIS|EPD is een modern platform. Met Neo ZIS|EPD is er direct, op elk gewenst moment en op elke plaats inzicht in patiëntgegevens. De zorg rondom een patiënt is inzichtelijk op desktop computers en via een veilige verbinding op mobiel en tablet. Met Neo ZIS|EPD kunt u online zorg voor de patiënt aanbieden. Vanuit Neo ZIS|EPD kunnen e-health zorgpaden gestart, gewijzigd en gestopt worden. Vanaf dat moment krijgt de patiënt een actieve rol binnen zijn of haar eigen zorgproces. Patiënten kunnen bijvoorbeeld voorafgaand aan een poliklinisch bezoek in een beveiligde onlineomgeving vragenlijsten invullen, waardoor de specialist al over informatie beschikt op het moment dat de patiënt de spreekkamer instapt. Dit levert tijdwinst op en een hogere kwaliteit van zorg tijdens het consult. Zorgverleners kunnen werken met de beste, taakgerichte oplossing.

Neo ZIS|Patiëntendossier is zeer flexibel en eenvoudig aan te passen aan de werkwijze van de zorginstelling. Voor ieder specialisme hebben wij een in praktijk bewezen dossier, welke als uitgangspunt kan dienen bij invoering van het systeem. Door een uitgebreid pakket met functionaliteit binnen Neo ZIS|Patiëntdossier worden de patiëntgerichte registratieprocessen een fluitje van een cent. 

Een veilig, betrouwbaar en toegankelijk systeem

Neo ZIS|EPD garandeert de betrouwbaarheid van de elektronische gegevens. Ook de communicatie met andere systemen en de toegangsbeveiliging is goed. Neo ZIS|EPD is veilig en voldoet altijd aan de laatste wet- en regelgeving, conformeert aan de hoogste eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ), de NEN 7510 en volgt het EMR Adoptie Model van de HIMSS voor volledig papierloos werken. MI Consultancy houdt de ontwikkelingen in de zorgmarkt goed in de gaten en komt regelmatig met innovatieve functionaliteit in Neo ZIS|EPD.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van Neo ZIS|EPD download u de brochure.

De toenemende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van zorg maken het belang van goede digitale ondersteuning van de zorgprocessen almaar groter. Ziekenhuizen stellen daarom hoge eisen aan hun informatievoorziening. MI Consultancy is al meer dan twintig jaar een stabiele speler op de Nederlandse markt en weet wat een ziekenhuis van een medisch informatiesysteem verwacht.

Neo ZIS|EPD biedt alles in één geïntegreerd systeem. Van inschrijving, behandeling tot en met ontslag. Zowel dossiervoering, zorgadministratie, patiëntenlogistiek, ordermanagement, beslissingsondersteuning en de DOT/DBC-registratie wordt in NeoZis afgehandeld. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de coördinatie van de zorg en veiligheid van de patiënt. Gegevens worden eenmalig geregistreerd en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

 

Stabiel, bewezen en betrouwbaar. Garantie voor de continuïteit van zorg. 

 • MI Consultancy levert 24 uur per dag ondersteuning.
 • NeoZis is volledig in te richten volgens het eigen werkproces.
 • NeoZis is snel te implementeren.
 • NeoZis is flexibel en zeer gebruiksvriendelijk.
 • Met NeoZis wordt papierloos gewerkt.
 • NeoZis is probleemloos te gebruiken in combinatie met andere systemen.
 • NeoZis is gebouwd met gebruik van nieuwe technologieën.
 • NeoZis is naast registratief ook procesondersteunend. 

Voor uitleg over de verschillende modules van NeoZis klikt u in het menu links of download de brochure voor ziekenhuizen. 

Kwaliteit in de zorg, plezier in het plannen

Een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk planningssysteem is onmisbaar voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Patiënten verwachten snelle hulp en er moet met dezelfde middelen meer werk verricht worden. Neo ZIS|EPD neemt de administratieve druk van het plannen over.

Stroomlijn de afsprakenplanning en behaal een forse tijdwinst

 • Neo ZIS|EPD is efficiënt; De bezettingsgraad van de diverse spreekuren is inzichtelijk, de meest geschikte afspraakmomenten per behandelaar/arts worden overzichtelijk getoond en afspraakgegevens van de patiënt kunnen eenvoudig worden geraadpleegd en gemuteerd.  
 • Neo ZIS|EPD geeft overzicht op de afdeling; De (combinatie-)afspraken worden in context met elkaar gemaakt. De communicatie tussen afdelingen en personen wordt gestroomlijnd.
 • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Met dezelfde resources kunnen meer patiënten kwalitatief sneller en beter worden behandeld.  
 • Neo ZIS|EPD geeft inzicht; Wanneer een nieuwe patiënt een afspraak wil maken wordt direct gecontroleerd welke verzekering de patiënt heeft. Vanuit de agenda kunnen medische gegevens worden geregistreerd en ingezien. Bij iedere afspraak zijn direct de juiste gegevens bij de hand. 

Stuur patiënten een persoonlijke herinnering

Patiënten worden automatisch aan hun afspraak herinnerd door automatische e-mail- en sms-alerts, waardoor het aantal patiënten dat niet op zijn/haar afspraak verschijnt significant daalt. Doordat Neo ZIS|Zorgplanning handmatige handelingen automatiseert, worden fouten voorkomen en een forse efficiëntiewinst behaald. 

Ongecompliceerde planregels, overzichtelijke werkagenda’s en het voorkomen van dubbele afspraken zorgen voor een prettig en een eenvoudig afsprakenproces. Daarnaast zorgt het maken van (combinatie-)afspraken en/of afsprakensets bij verschillende behandelaars en ruimten ervoor dat afspraken sneller en beter worden ingepland. 

Neo ZIS|Zorgplanning optimaliseert de workflow, waardoor met dezelfde resources meer patiënten kunnen worden behandeld. Het behandelingstraject van patiënten wordt kwalitatief beter, sneller en korter.

Houd het overzicht in één scherm

In Neo ZIS|Zorgplanningg kunnen meerdere behandelingen en artsen in één overzicht worden ingepland en kunnen agenda’s naast elkaar worden getoond. Er kan worden aangeven of het weekschema, dagschema of maandschema weergegeven wordt. Er ontstaat een duidelijk overzicht van de ingeplande afspraken met de patiëntgegevens en de afspraakgegevens. Denk hierbij aan type afspraak, reden van komst, status van de afspraak, tijdstippen/tijdsduur, etc. Ook de bezettingsgraad is direct inzichtelijk. U weet precies hoeveel patiënten er per dag per behandelaar, afdeling of instelling verwacht worden.

Met Neo ZIS|Zorgplanning wordt plannen weer eenvoudig. Afspraken zijn snel te plannen en het is duidelijk welke plekken nog openstaan voor nieuwe afspraken. Neo ZIS|Zorgplanning zoekt systematisch de meest geschikte momenten en toont deze in een overzichtelijk scherm. De beschikbare capaciteit wordt optimaal gebruikt. 

Neem voor meer informatie contact met ons op of download de brochure over Neo ZIS|Zorgplanning.